Algemene Voorwaarden van de Ta Chuang School for Chinese Boxing

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of geleverde diensten van de Ta Chuang School for Chinese Boxing, hierna ook te noemen: de sportschool.

Artikel 1. Inschrijving geschiedt d.m.v. een inschrijfformulier die u dient op te vragen bij de Sportschool. U kunt dit ook downloaden via onze website www.kungfuwillemstad.com. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, onder voorbehoud van opzegging uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk en persoonlijk overhandigd te worden.

Artikel 2. Iedere cursist heeft recht op maximaal één gratis proefles. Indien er één of meerdere lessen zijn gevolgd ná de gratis proefles is hiervoor lesgeld verschuldigd conform de geldende tarieven voor losse lessen tenzij de cursist zich inschrijft. Proeflessen zijn uitsluitend bedoeld voor cursisten die nog geen lid zijn van de sportschool en ook nog nooit lid zijn geweest. Proeflessen gelden niet voor vervolg- of gevorderdencursussen tenzij iemand zich als nieuw lid aanmeldt. Indien een bestaand lid één of meerdere lessen heeft gevolgd van een vervolg- of gevorderdencursus, is hiervoor lesgeld verschuldigd. 

Artikel 3. De contributie zijn bedragen die verschuldigd zijn bij ingang van de overeengekomen termijn en zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. Contributie dient voorafgaand aan de termijn en voor aanvang van de cursus te worden voldaan per bank IBAN: NL59 RABO 0190 5395 85. Indien de betaling na 2 maanden niet is voldaan worden er administratie- en eventuele incassokosten in rekening gebracht ten laste van de cursist.

Artikel 4. De contributie die de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door de sportschool worden aangepast, dit dient minimaal 3 maanden van te voren te zijn aangegeven. Indien de cursist de verhoogde contributie niet wenst te accepteren heeft hij/zij wel het recht om de overeenkomst op te zeggen volgens de geldende voorschriften. 

Artikel 5. Indien het volgen van de lessen of activiteiten wegens ziekte niet meer mogelijk is, heeft de cursist, c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger, het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen, hetgeen dan dient te geschieden door overlegging van een doktersverklaring voor restitutie voor de niet gevolgde lessen. Geschiedt dat niet dan wordt de overeenkomst geacht definitief tot stand te zijn gekomen en blijft als zodanig van kracht. Indien de overeenkomst volgens de juiste procedure wordt opgezegd, zal deze per de eerstvolgende les beëindigd zijn. De reeds gevolgde lessen worden uiteraard conform de geldende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 6. Absentie door vakanties, ziekte of verhindering aan de zijde van de deelnemer kunnen in principe niet worden ingehaald en komen volledig voor risico van de cursist. Betaalde contributies over deze periodes worden niet gerestitueerd.

Artikel 7. De sportschool bepaalt het aantal deelnemers, en op welke dagen en tijden sportonderricht kan worden genoten. Men zal zich hiernaar individueel dienen te richten. Tevens is het recht aan de sportschool voorbehouden om tijdens vakantie perioden de school te sluiten. Dit zal publiekelijk in het pand bekend gemaakt worden.

Artikel 8. De sportschool behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of bij het overtreden van de huisregels door deelnemer zonder verdere opgave van redenen, deze voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te (laten) verwijderen zonder dat hierdoor een recht van restitutie wordt gecreëerd. Een en ander is uitsluitend ter beoordeling aan de sportschool.

Artikel 9. De cursist verklaart hierbij dat hij/zij het sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist de sportschool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 

Artikel 10. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de locatie waar de sportschool wordt beoefend door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

Artikel 11. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de sportlocatie is uitsluitend toegestaan met toestemming van de sportschool.

Artikel 12. Door inschrijving voor een cursus of het volgen van proeflessen, losse lessen gaat de cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden van de sportschool en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven.

Artikel 13. Op alle met de sportschool gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Voorzover de wet dit toelaat en de sportschool geen andere bevoegde rechter verkiest, zullen alle geschillen die uit een gesloten overeenkomst voortvloeien, worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Slotbepalingen: De cursist is verplicht tot het dragen van schone, gewenste kleding tijdens het volgen van de lessen. Zo zijn er kledingvoorschriften voor beginners en gevorderden, deze wordt mondeling medegedeeld. Schone en geknipte nagels zijn verplicht. Geen schoeisel er wordt binnen op blote voeten getraind. Het is niet toegestaan om grof taalgebruik in de mond te nemen. met sieraden aan of met kauwgom in de mond deel te nemen aan de lessen. Het is in het gebouw niet toegestaan om te roken.